.
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว  17 มี.ค. 2562
ใบสมัครอบรมไมโครคอลโทรลเลอร์ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558  29 ม.ค. 2558


โครงการ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  26 ม.ค. 2558
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557  30 ต.ค. 2557
เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 1/2557  29 ต.ค. 2557
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2557  29 ต.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 1  29 ต.ค. 2557


ดูข่าวทั้งหมด
  นิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ฝึกงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 สงขลา และศูนย์อุตุนิยมวิทย

14-15 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 สุราษฎร

29 ม.ค. 2562 รค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการฟิสิกส

26-27 ม.ค. 2562 ค่ายวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการวิท

16 ม.ค. 2562 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ TCAS1/2
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280