.
 
  
    วิสัยทัศน์


ผลิตบัณฑิตคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280