.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


21 ก.ค. 2560 กิจกรรมตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
วันที่ : 28 กรกฎาคม  2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280