.
 
  
    ปรัชญา


ปรัชญา : คณิตศาสตร์เสริมสร้างปัญญา พัฒนากระบวนการคิด


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280