.
 
  
    พันธกิจ


1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพคณิตศาสตร์
2. วิจัย/งานสร้างสรรค์พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์สู่ท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ เสริมสร้าง พัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน การมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280