.
 
  
    ประวัติสาขาวิชา

          สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นฐานการพัฒนามาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” ซึ่งกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2500 และได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ตามลำดับ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงยังผลให้วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากเดิมเป็น “สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช” ตั้งแต่นั้นมา

          ในขณะที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนั้นมีการแบ่งสายงานบริการทางวิชาการออกเป็น “หมวดวิชา” เป็นเหตุให้ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ถือกำเนิดมาภายใต้ชื่อ “หมวดวิชาคณิตศาสตร์” และได้เริ่มเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาโทในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง เมื่อปีการศึกษา 2512 และเปิดสอนเป็นวิชาเอกตั้งแต่ปีการศึกษา 2514

          ปีการศึกษา 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งระบุให้แบ่งสายงานบริการทางวิชาการออกเป็น “ คณะวิชา” และ “ภาควิชา” หมวดวิชาคณิตศาสตร์จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูมีสิทธิ์เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้น เมื่อภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติพิจารณาเห็นว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ถึงระดับปริญญาตรีได้ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เป็นต้นมา

          ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และปีการศึกษา 2542 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปลี่ยนเป็น โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาบริหารการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และปีการศึกษา 2543 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ ดังนั้นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์รับผิดชอบนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สายครุศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์

          ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ตามประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏและสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขึ้นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จึงแบ่งการรับผิดชอบนักศึกษาเป็น 2 หลักสูตรสังกัด 2 คณะคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงถือกำเนิดขึ้นในปีการศึกษา 2548 และได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและยุคสมัย จนนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรกลายเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

          ในปี พ.ศ. 2554 มีการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว โดยเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่มีชื่อว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280