.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


  เปิดอบรมฟรีสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2562  เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2562

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านไอซีที ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เปิดรับนักศึกษารายบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน ทำงาน  โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำเทคนิคการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ โดยจัดวันอบรมเป็นวันพุธ บ่ายของทุกสัปดาห์ ซึ่งไม่มีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากนักศึกษาที่สนใจและไม่มีกิจกรรมสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ตามหัวข้อทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

รายการ

ห้อง

วันที่อบรม

เวลา

สิ้นสุดการสมัคร/ชำระค่ามัดจำ

สมัคร

ออนไลน์

การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม illustrator จำนวน 6 ชั่วโมง

1939

31 ก.ค และ
7 ส.ค.2562

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

26 ก.ค. 2562

คลิก

การสร้าง Infographic ด้วย Piiktochart จำนวน 3 ชั่วโมง

1939

14 ส.ค.2562

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

9 ส.ค. 2562

คลิก

การสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติบน Google Form และการดึงข้อมูลจาก Spread Sheet มาใช้งานด้วย Google Apps Script 
จำนวน 3 ชั่วโมง

1939

21 ส.ค.2562

13.00-16.30 น.

ศุกร์ ที่

16 ส.ค. 2562

คลิก

 ค่าใช้จ่าย

            ฟรีสำหรับนักศึกษา  แต่ต้องชำระค่ามัดจำการเข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 50 บาท จะคืนให้นักศึกษาเมื่ออบรมครบชั่วโมง  หากชำระเงินแล้วไม่ได้เข้าอบรมหรืออบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดทางสำนักจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

 เงื่อนไขการอบรม

          ในแต่ละหัวข้อการอบรม รับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  หัวข้อละ 50 คน  หากมีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อนั้นและคืนเงินมัดจำให้กับนักศึกษาก่อนวันอบรม 2 วัน

 

สิ่งที่ได้จากการอบรม

            ในแต่ละหัวข้ออบรม นักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น  โดยต้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 100%  ของเวลาอบรม

 สถานที่จัดอบรม

          ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก RACE) อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1939  

การสมัคร

          ให้นำส่งเอกสารใบสมัคร  ยื่นได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://race.nstru.ac.th  หรือ fb : “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” แล้วชำระค่ามัดจำการอบรมได้ที่ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 075-809833  ต่อ  4208 
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ : 19 กรกฎาคม  2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280