.
 
  
    ประวัติสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

             สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ตามถนนนคร - นบพิตำ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

             ก่อนปี พ.ศ. 2518 วิชาเอกเคมี อยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในระดับ ปกศ. และปกศ.ชั้นสูง สำหรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเปิดสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2513 ต่อมาปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

             ปีการศึกษา 2518 สังกัดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และมีการแบ่งสายการบริหารทางวิชาการเป็นคณะวิชา คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ผลิตครูวิทยาศาสตร์ถึงระดับปริญญาตรีทำการวิจัยส่งเสริมอบรมและ         เพิ่มวิทยฐานะของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและมีการแบ่งสายงานบริหารในคณะวิชาเป็นสำนักงานคณะวิชาและภาควิชา 9 ภาควิชา  ซึ่งภาควิชาเคมี  เป็นหนึ่งใน 9 ภาควิชาดังนี้  เกษตร คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษาและนันทนาการ ฟิสิกส์ สุขศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์

             ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนโปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ ระดับอนุปริญญา ควบคู่กับการสอนให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

             ปีการศึกษา 2540 คณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเป็นรุ่นแรก  ซึ่งอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอนและนิเทศนักศึกษา และมีการรับนักศึกษาอีกครั้งเมื่อปีการศึกษา 2544

             ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีรุ่นแรก และในปีนี้สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศให้คณะวิชาบริหารแบบโปรแกรมวิชา โดยยกเลิกภาควิชา ได้ดำเนินการตามกรอบภารกิจของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

             ปีการศึกษา 2550  ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122  ตอนพิเศษ 39ง  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เมื่อ 4 ตุลาคม 2550 และใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551

             ปีการศึกษา 2553 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นร่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อ 17 มกราคม 2554 และใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554

             ปีการศึกษา 2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เมื่อ 28 สิงหาคม 2556 และใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556

 

www.noktaseksshop.com | www.noktashop.org | www.seksshopistanbul.net | www.noktashop.istanbul | www.vibratorum.net | www.jartiyercorap.com | www.noktashop.ist


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280