.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาเคมีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโพสเตอร์



 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเคมี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโพสเตอร์(Gold Poster Award)    ณ มหาวิทยาลัย Anhui Jianzhu University เมือง Hefei ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน    ภายใต้การดูแลของผศ.ดร. ประวิทย์ เนื่องมัจฉาและคณะ




โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 9 เมษายน  2562



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280