.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอความร่วมมือเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษาขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา

ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. 

 
โดย : สาขาวิชาเคมี   วันที่ : 27 พฤษภาคม  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280