.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 กำหนดปฏิทินเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดปฏิทินเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะจึงขอแจ้งปฏิทินเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 โดย : ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 3 พฤศจิกายน  2557คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280