.
 
  
    วิสัยทัศน์


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280