.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ : 14 กรกฎาคม  2563


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280