.
 
  
    ปรัชญา


ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม เป็นผู้นาเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280