.
 
  
    พันธกิจ


1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะเพื่อเกื้อกูลสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการบริการบนอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กร สามารถติดตั้ง เลือกใช้ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี
5. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280