.
 
  
    ประวัติสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร 11 เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 ในปีพ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้เปลี่ยนจากโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีพ.ศ. 2550 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2548 และได้ใช้หลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2550 เป็นครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280