.
 
  
    เอกสารดาวน์โหลด


  แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การร่ะหว่างประเทศ
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280