.
 
  

สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-21 สิงหาคม 2562

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม สนุกกับ IoT 1-2 ส.ค. 62

กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง CS&IT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มิ.ย. 2562

กิจกรรมวันราชภัฏวิชาการ 13-16 ก.พ.2562
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280