ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน
1 2561
ระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบอัตโนมัติ
นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
งบประมาณแผ่นดิน
2 2561
ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคเลือดออกอย่างยืนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน
ผศ.ดร.สุภวรรณ พรหมเพรา
งบประมาณแผ่นดิน
3 2561
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินบ่อน้ำร้อนในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas sp. สาเหตุโรคแคงเกอร์พืชตระกลูส้ม
นางสาววิไลวรรณ ไชยศร
นางสาวสิริกุล เพชรหวล
งบประมาณแผ่นดิน
4 2561
ผลของคอลชิซินและรังสีอัลตราไวโอเลตที่ให้กับไซโกติกและโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการตรวจสอบผลของการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคทางชีวโมกุลในหลอดทดลอง
ผศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร
งบประมาณแผ่นดิน
5 2561
การพัฒนารูปแบบอาหารเลี้ยงปลานิลแปลงเพศจากเศษเหลือจากการสีข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน
6 2561
ประสิทธิภาพการผลิตแกมาอะมิโนบิวทีริกแอซิด (กาบา) โดยแบคที่เรียผลิตกรดแลกติกจากกุ้งส้มเพื่อพัฒนสกระบวนการผลิตกุ้งส้ม
นาวสาวมณฑกานต์ ทองสม
นางสาววิไลวรรณ ไชยศร
นางสาวสิริกุล เพชรหวล
งบประมาณแผ่นดิน
7 2561
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำใบพายศรีลังกา (Cryptocoryne wendtii)
นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน
8 2561
การดูดกลืนรังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนของอนุภาคนาโนคอมโพสิต PVA-MFe2O4 (Mn,NI,Zn) ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล แบบจุดติดปฏิกิริยาได้เองโดยใช้แป้งสาคูเป็นคีเลตติ้งเอเจนต์
นางวีณา ปรวัฒน์กุล
งบประมาณแผ่นดิน
9 2561
ผลของการเติมโบรอมต่ออุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟสของอนุภาคนาโนโคบอลต์ พลาตินัมที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล แบบจุดติดปฏิกิริยาได้เองโดยใช้แป้งสาคูเป็นคีเลตติ้งเอเจนต์
ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
นายอำนวย น้อยผา
งบประมาณแผ่นดิน
10 2561
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยวิธีโซล-เจล แบบจุดติดปฎิกิริยาได้เองใช้แป้งสาคูเป็นคีเลตติ้งเอเจนต์
ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
นางวีณา ปรวัฒน์กุล
นายอำนวย น้อยผา
งบประมาณแผ่นดิน
11 2561
การเตรียมความพร้อมท้องถิ่นหกมิติเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบมีประสิทธิภาพ
นางวีณา ธิติประเสริฐ
ผศ.ดร.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์
นายแพทย์ยุทนา ศิลปรัสมี
งบประมาณแผ่นดิน
12 2561
การพัฒนาชุดทดลองวงจรไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์
ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก
นางอภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว
งบประมาณแผ่นดิน
13 2561
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการเตียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์
นายแพทย์ยุทนา ศิลปรัสมี
นางวีณา ธิติประเสริฐ
นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์นาถ
งบประมาณแผ่นดิน
14 2561
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคม สุขภาพ และปัจจัยเกื้อหนุนที่นำไปสู่การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย
ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
งบประมาณแผ่นดิน
15 2561
การผลิตก๊าซชีวภาพการหมักร่วมมูลไก่กับหญ้าเนเปียและเศษอาหารโดยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง
นายวัฒนณรงค์ มากพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน
16 2561
คนพรุ : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าพรุ โรงเรียนวัดบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางนฤมล ขุนวีช่วย
งบประมาณแผ่นดิน
17 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวนอรีนี ตะหวา
นางสาวหยดฟ้า ราชมณี
งบประมาณแผ่นดิน
18 2561
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวหทัยรัตน์ ตัลยารักษ์
นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
งบประมาณแผ่นดิน
19 2561
การเพิ่มคุณสมบัติความกรอบและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุดแป้งทอด
ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ
นางสาวอุษา นุ้ยจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน
20 2561
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยยวอย่างยั่งยืนสู่การจัดการ 4.0 ของชุมชนแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
งบประมาณแผ่นดิน
21 2561
การพัฒนาสีปลาซิวสวยงามด้วยสารสีสกัดจากสาหร่ายสีแดงน้ำจืด (Caloglossa ogasawaensis) และสาหร่าย (Chara zeylanica)
ผศ.สุริยะ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน
22 2560
การยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคข้าว (Fusarium moliniforme) ด้วยสารชีวภาพจากเชื้อราที่คัดเลือกจากบ่อน้ำร้อน จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววิไลวรรณ ไชยศร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
23 2560
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงในการตรวจวัดตะกั่ว(II) และแคดเมียม(II) ด้วยเทคนิคสแควร์เวฟแอโนดิกสทริปปิง โวลแทมเมทรี
ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
24 2560
การดื้อยาปฎิชีวนะของเชื่อ Salmonella ที่แยกจากเนื้อสัตว์ค้าปลีก ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวสุมาลี เลี่ยมทอง
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
25 2560
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักไวน์กระเจี๊ยบ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบ
นางสาวลัญจกร จันทร์อุดม
นางสาวนุชวรา องศารา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนเพื่อการวิจัย

รายการทั้งหมด 161 รายการ : 7 หน้า 1