บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


   

  ข้อมูล ณ วันที่ 19 April 2021
  รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ
  ที่ สาขาวิชา วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ผศ.ดร.
  ปริญญาโท ปริญญาเอก คิดเป็น%(ดร.) ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ คิดเป็น%(ผศ.)
  1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 7 4 36.36% - - 6 5 54.55% 2
  2  สาขาวิชาเคมี 5 3 37.5% - - 2 6 25% 1
  3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 3 50% - - 3 3 50% 2
  4  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 3 30% - - 5 5 50% 2
  5  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 3 42.86% - 1 2 4 28.57% 1
  6  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 42.86% - - 5 2 71.43% 3
  7  สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 2 22.22% - - 4 5 44.44% 1
  8  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - 0% - - - - 0% -
  9  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 9 2 18.18% - - 2 9 18.18% 1
  10  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เอกสถิติ 5 - 0% - - 1 4 20% -
  11  สาขาวิชาชีววิทยา 1 7 87.5% - - 3 5 37.5% 2
  12  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 4 3 42.86% - - 3 4 42.86% -
  13  สาขาวิชานวัตกรรมชีวภาพ - 5 100% - - - 5 0% -
  14  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ - 5 100% - 1 3 1 60% 3
  15  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ - - 0% - - - - 0% -
  รวม 56 43 43.43% - 2 39 58 39.39% 18

  รายงานบุคลากรลาศึกษาต่อ
  ที่ ชื่อ-นามสกุล
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  1   นายฉัตรชัย สังข์ผุด
  2   นายวรรณชัย พรหมเกิด
  3   นายสุริยะ จันทร์แก้ว
    สาขาวิชาเคมี
  1   นางสาวเบญจวรรณ นิลวงค์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  1   นางนฤมล ขุนวีช่วย
  2   นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  1   นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง
  2   นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
  3   นางสาวมัลลิกา รัตพันธ์
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  1   นางขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์
  2   นางสาวณวิสาร์ จุลเพชร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1   นายไพโรจน์ เสนา
  2   นางสาวสุนิษา คิดใจเดียว
    สาขาวิชาฟิสิกส์
  1   นายชัยภรณ์ แก้วอ่อน
  2   นายพิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เอกสถิติ
  1   นางสาววลิษา อินทรภักดิ์
  2   นางสาวหยดฟ้า ราชมณี
    สาขาวิชาชีววิทยา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชานวัตกรรมชีวภาพ
    สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
    สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
  รวมจำนวนบุคลากรที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญาเอก    17  คน