นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเคมีคว้า 5 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเคมีคว้า 5 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563
21 กันยายน 2563  เปิดอ่าน 167 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาเคมี

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเคมีคว้า 5 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Innovation for Sustainable Local Development Award 2020) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภาวิจัยแห่งชาติ และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านโรคอุบัติใหม่ เรื่อง Nanomask for water proof and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite. โดย น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด น.ส.อัญธิกา เรืองทองเมือง ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล และผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา

2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system โดย นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง นางสาวจันทร์นภา บุญเจริญ ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Slow release fertilizer biopolymer hydrogel from nono-zeolite chitosan composite โดย นายวรวุฒิ หมัดหละ นายวีรยุทธ์ โต๊ะเต้ นายชิษณุพงศ์ ทองทิพย์ ดร.รุ่งนภา พิมเสน และอ.แน่งน้อย แสงเสน่ห์

4. รางวัล Special Award. จากสภาวิจัยแห่งชาติ นวัตกรรมเรื่อง Nanomask for water proof and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite. โดย น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด น.ส.อัญธิกา เรืองทองเมือง ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล และผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา

5. รางวัล Special Award. จากประเทศ Indonesia นวัตกรรมเรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system โดย นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง นางสาวจันทร์นภา บุญเจริญ ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย