ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ญานิศา เทพช่วย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ญานิศา เทพช่วย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
26 มิถุนายน 2563  เปิดอ่าน 252 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ญานิศา เทพช่วย

อาจารย์ประจำสาขาเคมี

ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562