นักศึกษาได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตรจารย์ ดร.แถบ ประจำปี 2562
นักศึกษาได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตรจารย์ ดร.แถบ ประจำปี 2562
18 พฤศจิกายน 2562  เปิดอ่าน 296 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นางสาววรรณฤดี  ไทยทองนุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชิสา  ศรีเมือง นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตร ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

นางสาวฐาปนี  จโนภาส  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวสุดารัตน์  ธรรมรัตน์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอภิญญา  สักคุณา  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววิลาสินี  ทองอร่าม  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปรียาภรณ์  ตามี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นางสาวอัญญารัตน์  แสงสี  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์  พิกุลงาม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตร ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562